Beauty care

REGULAMIN BEAUTY CARE PROGRAM

REGULAMIN AKCJI SPZEDAŻY PREMIOWEJ

 

„Dr Irena Eris Beauty Care Program”

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki na których odbywa się sprzedaż premiowa (dalej: „Promocja” lub „Akcja”).
 2. Organizatorem Promocji jest Spółka Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 107 a, REGON 015760736, NIP 521-329-59-21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 211150, o kapitale zakładowym w wysokości 10 050 000 zł.
 3. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., decyduje data zamknięcia transakcji zakupu podlegającej rozliczeniu w Akcji. Przez zamknięcie transakcji rozumie się uznanie rachunku bankowego Organizatora lub dokonanie zapłaty w formie pobrania z tytułu płatności za faktury wystawione przez Organizatora
 4. Uczestnik Akcji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Akcji.
 5. Akcja jest skierowana do kontrahentów Organizatora tj. Klientów Rynku Niezależnego marki Dr Irena Eris, którzy nabywają bezpośrednio od Organizatora preparaty marki Dr Irena Eris z serii PROSYSTEM HOME CARE i PROSYSTEM PROFESSIONAL, znajdujące się w ofercie Organizatora (dalej „Uczestnik Akcji”).
 6. Uczestnikiem Akcji nie może być podmiot prowadzący Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris lub podmiot posiadający status Beauty Partner.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Akcji w:
  1. siedzibie Organizatora,
  2. na stronie internetowej www.beautycare.drirenaeris.com, z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria strony internetowej.
 8. Niniejszy Regulamin zawiera jedynie informację handlową i nie stanowi oferty, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

§ 2.

Warunki uczestnictwa Akcji

 

 1. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik Akcji, w czasie trwania Promocji, musi spełnić następujące warunki:
  1. dokonać bezpośrednio u Organizatora zakupu produktów marki Dr Irena Eris
   z  serii: PROSYSTEM HOME CARE i Prosystem Professional, które znajdują się w stałej ofercie Organizatora,
  2. dokonać terminowych zapłat za faktury wystawione przez Organizatora na Uczestnika Akcji za produkty zakupione w ramach Akcji.
 3.    Produkty zakupione w ramach Akcji nie podlegają zwrotowi, zapis ten nie dotyczy reklamacji jakościowych Produktów.

 

§ 3.

Zasady i przebieg Akcji

 

 1. Akcja trwa od dnia 01.07.2019 r. od godz. 00:00 do dnia 31.12.2019 r.  do godz. 23:59.
 2. Nagroda z tytułu sprzedaży premiowej przysługiwać będzie Uczestnikowi Akcji wyłącznie w przypadku osiągnięcia przez Uczestnika Akcji wartości obrotu, z tytułu zakupionych u Organizatora produktów, (dalej „Laureat”).
 3. W zależności od wartości obrotu, którą Uczestnik Akcji osiągnie w okresie trwania Promocji, zgodnie z warunkami opisanymi w § 2 i § 4, Uczestnikowi Akcji przysługiwać będzie nagroda określona w § 4 pkt 1.
 4. Każdy Uczestnik Akcji może otrzymać tylko jedną nagrodę. Nagrody nie łączą się.

         

§ 4.

Nagrody

 

 1. Organizator z tytułu osiągniętego przez Uczestnika Akcji obrotu, przewiduje następujące nagrody:

 

NAGRODY DO WYBORU PRZEZ KLIENTA

Wartość brutto zakupu produktów, nabytych zgodnie z § 2

 

 1. Voucher do wykorzystania w dowolnym Hotelu Dr Irena Eris o wartości 5.000 zł brutto.

 

 

 Min 50.000 zł

 

 

 1. Podarunek Piękności o wartości 1.500 zł brutto do wykorzystania w dowolnym Kosmetycznym Instytucie Dr Irena Eris.

 

Min 40.000 zł

 1. Produkty marki głównej Dr Irena Eris o maksymalnej wartości 500 zł brutto.

Min 25.000 zł

 

          W przypadku gdy Laureatem będzie osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wówczas wartość nagrody zostanie powiększona o kwotę pieniężną stanowiącą 11,11% wartości poszczególnych nagród wskazanych w pkt. I-III. Przy czym kwota ta nie zostanie wypłacona Laureatowi (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, na co Laureat poprzez wzięcie udziału w Akcji wyraża zgodę

Tym samym całkowita wartość poszczególnych nagród przewidzianych w Akcji, w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą wynosi:

 1. 5.555,55 zł
 2. 1.666,65 zł
 3. 555,55 zł

 

 1. Nagroda z tytułu osiągniętej wartości obrotu zostanie doręczona na adres wskazany przez Uczestnika Akcji.
 2. Uczestnicy Akcji tracą prawo do otrzymania nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w szczególności § 2 ust. 2, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnicy Akcji są obowiązani do jej zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Akcji, a w szczególności w przypadku:
  1. niepodania danych adresowych,
  2. zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Uczestnika Akcji, o których Organizator nie został poinformowany.
 4. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora przy czym nastąpi to wówczas, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez Laureata po dwukrotnej próbie dostarczenia.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 6. Uprawnienie do odebrania nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 7. Każdy z Uczestników Akcji może zrzec się prawa do nagrody.
 8. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak możliwości doręczenia nagrody z wyłącznej winy Organizatora.

 

 

 

§ 5.

Prawa i obowiązki Uczestników

 

 1. Uczestnicy Akcji będą zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Akcji.
 2. Naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Akcji z udziału w Akcji.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników Akcji działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etyki. Uczestnik Akcji, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną stwierdzone podlega wykluczeniu z Akcji. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na uczestnictwo pozostałych Uczestników Akcji.

 

§ 6.

 Prawa i obowiązki Organizatora

 

 1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników Akcji o przebiegu Akcji na stronie internetowej www.beautycare.drirenaeris.com, a w szczególnych przypadkach za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Uczestnika Akcji.
 2. Wyniki Akcji zostaną przekazane Uczestnikom Akcji dnia 15 stycznia 2020 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników Akcji, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Akcji tych Uczestników Akcji, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. w związku z udziałem w niniejszym Akcji prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich lub naruszają ich prawa,
  2. prowadzą działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Akcji,
  3. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

 

§ 7.

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy Akcji winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Akcji na adres siedziby Organizatora: Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 107 a. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik Akcji nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym postanowieniu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Akcji, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Od decyzji Organizatora Uczestnikowi Akcji przysługuje odwołanie do Sądu.
 5. Uczestnik Akcji zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku wady nagrody, Uczestnik Akcji po otrzymaniu nagrody ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego traktującymi o rękojmi za wady przy sprzedaży.

 

§ 8.

Dane osobowe

 

 1. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako Administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Akcji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie).
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:
  1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Akcji  jest  Spółka Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 107 a.
  2. dane osobowe uczestników Akcji przetwarzane będą̨ w celu udziału w Akcji i  możliwości otrzymania przez Uczestnika nagrody na podstawie zgody Uczestnika.
  3. dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj.: 6 lat licząc od czasu zakończenia Akcji lub  wycofania zgody przez Uczestnika  zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres czasu.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
  5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Uczestnik który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych może kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych  osobowych, pod adresem    e-mail: iod@drirenaeris.com.

 

 

 

§ 9.

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
  i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Akcji oraz nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Akcji oraz będą stosowane jedynie do Uczestników Akcji, którzy przystąpili do Akcji po dniu ogłoszenia zmian.
 3. Zarówno Uczestnicy Akcji jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Akcji w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Akcji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.

 

 

(22) 541 71 30

Zadzwoń do nas
 1. Administratorem danych osobowych są Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris Sp. z o. o., ul. Puławska 107a; 02-595 Warszawa, e-mail: biuro.instytuty@DrIrenaEris.com
 2. Podanie moich danych jest dobrowolne i jest warunkiem wysyłki newslettera, a ich niepodanie uniemożliwi jego wysyłkę. Dane będą przetwarzane przez Administratora w celu wysyłki newslettera, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych
 3. Dane będą przechowywane do czasu wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest tożsame z wypisaniem się z subskrypcji.
 4. Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
 5. Przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określonego szczegółowo w pkt. 2, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje mi także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych.
 7. W związku z tym, iż wyraziłem/am zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mogę kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com.
 1. Administratorem danych osobowych są Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris Sp. z o. o., ul. Puławska 107a; 02-595 Warszawa, e-mail: biuro.instytuty@DrIrenaEris.com
 2. Podanie moich danych jest dobrowolne i jest warunkiem wysyłki newslettera, a ich niepodanie uniemożliwi jego wysyłkę. Dane będą przetwarzane przez Administratora w celu wysyłki newslettera, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych
 3. Dane będą przechowywane do czasu wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest tożsame z wypisaniem się z subskrypcji.
 4. Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
 5. Przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określonego szczegółowo w pkt. 2, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje mi także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych.
 7. W związku z tym, iż wyraziłem/am zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mogę kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com.
Wyrażam zgodę